Saturday, May 20, 2017

[畫] 食牛排較進步


Sitlé, phah chhíⁿ lí ê bîn.
失禮,拍醒汝个眠。

---
lâigoân:

Vivian Yen
母體外沒有比母體內進步為什麼要去母體外?
(吃牛排
---
Morpheus:
The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.

Wednesday, April 19, 2017

[畫] 下體聲量Jessica Kuo
『關於不時有人認為「女人太有話語權」這件事,我怎麼想都覺得怪。
明明陰莖才是話語權的麥克風吧?聲量+++++』

Saturday, April 1, 2017

[畫] 接無 tio̍h ê 墜落 (沒接到的墜落)


Chiok, tī chit ê siāhōe ni̍h, siōng khó-ài ê jio̍ksè cho̍kkûn: Jî-tông-cheh khoàilo̍k.
祝,在這個社會裡,最可愛的弱勢族群:兒童節快樂。

Wednesday, March 22, 2017

[畫] 錢奴

Chí-iàu chi̍t ji̍t ūi chîⁿ só͘ khó͘, tō chi̍t ji̍t bô chin-chiàⁿ ê chū-iû.
只要一日為錢所苦,就一日無真正的自由。

Chîⁿ sī ké--ê, lâng chiah sī chin--ê。
錢是假的,人才是真的。

---
Nn̄g tè iáⁿ-phìⁿ:
兩段影片:

Thursday, March 9, 2017

[畫] 屎 ê 話屎

「Lí tō sī sim-koaⁿ lāi ū sái, chiah ē khòaⁿ lâng lóng sī sái!!」
「O͘h hio͘h~」

「你就是心裡頭有屎,才會看人家都是屎!!」
「喔是喔~」

Thursday, March 2, 2017

[畫] 台獨教父二人組


Chèng lâng: Tâi-oân sī to̍k-li̍p ê kok-ka, miâ kiò chò Tiong-hôa Bîn-kok.

Má Eng-Kiú: Tâi-oân tī 1912 nî tō sī to̍k-li̍p ê kok-ka ah.

Chèng lâng tōa-siaⁿ chhiò: Má--ê ū-iáⁿ khong-khong.

Chioh mn̄g: Tâi-oân sī tó chi̍t tang to̍k-li̍p--ê?


眾人:台灣是獨立的國家,名字是中華民國。

馬英九:台灣在 1912 年就是獨立國家了。

眾人大笑:馬的真是笨笨der。

請問:台灣是哪一年獨立的?


---
ref:

Monday, February 27, 2017

[畫] 過去--ê iáu bē 過去(過去的還未過去)


Lí kiò sī i chá tō kòe--khì
Bô siūⁿ tio̍h i iáu tiâu tī
Lí hit lia̍p chó͘-kong-á pó-pì
Chiah bô hō͘ in thâi tiāu ê thâu-khak--ni̍h

Kòe-khì tiâu tī hiān-chú-sî
Chí-sī bī-lâi ê kéng-tì

In hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí
Tán-thāi kòe-khì ū chi̍t ji̍t ē kòe-khì
Kàu sî
Bô lâng ē-thang koh chài siūⁿ khí

---
你以為它早就過去
想不到它仍嵌在
你那顆祖公仔保庇
才沒被他們殺掉的頭殼裡

過去嵌在現此時
指示未來的景緻

他們歡歡喜喜
等待著過去有一天會過去
到時候
沒人能夠再想起